Artista: Era

Album: Era

Era

Samie samietto ino catepo
Samie todesanto
Parole
Impera imperamine dovi me canta polge
Dorime dorimetto samie todesanto
Te dii amore, 
To pera omen, to di amosen, samiyo peca omen, to di amosen
 
Samie samie goda airorenen tiore gono
Samie goda impere semio dori me 
Samie samie goda airorenen tiore gono
Samie goda impere semio regonano-o dori me
 
Samie samietto ino catepo
Impera imperamine
Parole
Dorime dorimetto samie todesanto
Te dii amore, 
To pera omen, to di amosen, 
 
Samie samie goda airorenen tiore gono
Samie goda impere semio dori me 
Samie samie goda airorenen tiore gono
Samie goda impere semio regonano-o dori me
 
Samie samie goda airorenen tiore gono
Samie goda impere semio dori me 
Samie samie goda airorenen tiore gono
Impera imperatto Adore adoretto
 
Samie todesanto
 
Samie samie goda airorenen tiore gono
Samie goda impere semio regonano-o dori me
Agono-o dori me
Agono, agono
Adore todesanto
 
Samie samie goda airorenen tiore gono
Samie goda impere semio dori me 
Samie samie goda airorenen tiore gono
Samie goda impere semio regonano-o dori me